Wednesday, March 26, 2008

Tommy Lasorda?

I hate Tommy Lasorda!